Stratejik Plan ve Performans Programı

Stratejik Plan; Kamu İdarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.

İSKİ'nin geleceğine yön verecek, yatırım programlarının hazırlanması sürecine ve bütçe çalışmalarına rehberlik edecek, kurumsal performans takibine temel oluşturacak nitelikte İSKİ'nin 2016-2020 Stratejik Planı katılımcı yöntemlerle hazırlanmış ve 17.11.2015 tarihinde Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

İSKİ'nin dış ve iç paydaş analizi ile çevre analizi yapılarak İSKİ'nin mevcut durumu ortaya çıkarılmıştır. Mevcut durum analizi sonuçlarına göre İSKİ'nin güçlü ve zayıf yanları ortaya çıkarılmış, fırsat ve tehditler tespit edilmiştir. İSKİ'nin kurumsal stratejik amaç ve hedefleri, performans göstergeleri, faaliyet ve projeleri ile mali kaynak ihtiyacı,  misyon, vizyon, ilke ve değerleri oluşturulmuştur. İSKİ 2016 - 2020 Stratejik Plan’ı kapsamında; 7 adet Stratejik Amaç ve 20 adet Stratejik Hedef belirlenmiştir.

 

Stratejik Plan  2016-2020
Stratejik Plan (2016-2020)
Stratejik Plan  2011-2015
Stratejik Plan (2011-2015)
Stratejik Plan  2008-2012
Çalışan Memnuniyeti Anket Formu
Hazırlık Süreç Raporu
İSKİ Stratejik Plan ve Performans Programı Hazırlama Süreci
İSKİ 2008-2012 Strategic Plan and 2008 Performance Programme
Paydaş Analizi Formu
Stratejik Plan
Stratejik Planlama ve Performans Programı Hazırlanması Süreç El Kitabı
Stratejik Plan Tanıtım Kitabı
Stratejik Plan Yönetici Özeti
Stratejik Plan ve Performans Programı Proje Nihai Raporu