Stratejik Yönetim

Stratejik Plan; Kamu İdarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilkelerini, hedef ve önceliklerini, performans göstergelerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.

İSKİ'nin geleceğine yön verecek, yatırım programlarının hazırlanması sürecine ve bütçe çalışmalarına rehberlik edecek, kurumsal performans takibine temel oluşturacak nitelikte İSKİ'nin 2021-2025 Stratejik Planı katılımcı yöntemlerle hazırlanmış ve 11.11.2020 tarihinde Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

İSKİ'nin dış ve iç paydaş analizi, mevzuat analizi, üst politika belge analizi, PESTLE analizi ve kuruluş içi analiz yapılarak İSKİ'nin mevcut durumu ortaya çıkarılmıştır. Mevcut durum analizi sonuçlarına göre de İSKİ'nin güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarılmış, fırsat ve tehditler tespit edilmiştir. İSKİ'nin kurumsal stratejik amaçları, hedefleri, performans göstergeleri, faaliyetleri, projeleri, mali kaynak ihtiyacı ile revize edilmiş misyonumuz, vizyonumuz, değerlerimiz ve odak alanları oluşturulmuştur. İSKİ 2021-2025 Stratejik Plan’ı kapsamında; 7 adet Stratejik Amaç, 28 adet Stratejik Hedef, 128 adet faaliyet ve 97 adet Performans Göstergesi belirlenmiştir. Stratejik Plan kapsamındaki veriler üçer aylık dönemlerde izlenerek sonuçlar takip edilecektir.

 

Stratejik Plan  2021-2025
Stratejik Plan (2021-2025)
Stratejik Plan  2016-2020
Stratejik Plan (2016-2020)
Stratejik Plan  2011-2015
Stratejik Plan (2011-2015)
Stratejik Plan  2008-2012
Çalışan Memnuniyeti Anket Formu
Hazırlık Süreç Raporu
İSKİ Stratejik Plan ve Performans Programı Hazırlama Süreci
İSKİ 2008-2012 Strategic Plan and 2008 Performance Programme
Paydaş Analizi Formu
Stratejik Plan
Stratejik Planlama ve Performans Programı Hazırlanması Süreç El Kitabı
Stratejik Plan Tanıtım Kitabı
Stratejik Plan Yönetici Özeti
Stratejik Plan ve Performans Programı Proje Nihai Raporu